053-94-3609 , 053-94-3611 , 053-943647 - 48
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย

    พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีเจตนารมณ์ เพื่อให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ซึ่งมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริการ จึงได้กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับการป้องกันและสงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญของชาติไว้ โดยในมาตรา 16 กำหนดว่า

    “ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด”
การจัดการสารเคมี ของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566
26 ก.ค. 66
08:30 - 16:30 น.
ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน (Node) ประจำปี 2566
14 ก.ค. 66
08:30 - 16:30 น.
ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่v
รายละเอียด
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
22 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
08:30 - 16:30 น.
ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด
ความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Online)
28 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 69
08:30 - 16:30 น.
 สามารถเข้าอบรมได้แล้วที่ https://cmu.to/PreliminaryBiosafety
รายละเอียด
การจัดการสารเคมี ของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566
26 ก.ค. 66
08:30 - 16:30 น.
ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน (Node) ประจำปี 2566
14 ก.ค. 66
08:30 - 16:30 น.
ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่v
รายละเอียด
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
22 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
08:30 - 16:30 น.
ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด
ความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Online)
28 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 69
08:30 - 16:30 น.
 สามารถเข้าอบรมได้แล้วที่ https://cmu.to/PreliminaryBiosafety
รายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
CMU SHE : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2023 Center for safety, occupational health and environment workplace, Chiang Mai University. All rights reserved.