053-94-3609 , 053-94-3611 , 053-943647 - 48
คณะผู้บริหาร/บุคลากร

คณะผู้บริหาร
img-our-team
-
ตำแหน่ง -
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
คณะทำงาน : ภารกิจบริหารสำนักงานและส่งเสริมยุทธศาสตร์
img-our-team
นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล
ตำแหน่ง เลขานุการศูนย์ฯ และหัวหน้างาน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-943609
อีเมล์ : she@cmu.ac.th
คณะทำงาน : ภารกิจบริหารงานยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
img-our-team
นางสาวอิษฏ์วร ปานผดุง
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 053-943609
อีเมล์ : she@cmu.ac.th
img-our-team
นายศุภฤกษ์ ขอนดอก
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 053-943609
อีเมล์ : she@cmu.ac.th
img-our-team
นางสาวอติกานต์ ยะตา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 053-943609
อีเมล์ : she@cmu.ac.th
คณะทำงาน : ภารกิจบริหารงานยุทธศาสตร์ด้านอาชีวอนามัย
img-our-team
นางสาวกนกวรรณ ศรีอุทธา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 053-943609
อีเมล์ : she@cmu.ac.th
คณะทำงาน : ภารกิจบริหารงานยุทธศาสตร์ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
img-our-team
นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 053-943609
อีเมล์ : she@cmu.ac.th
CMU SHE : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2023 Center for safety, occupational health and environment workplace, Chiang Mai University. All rights reserved.