053-94-3609 , 053-94-3611 , 053-943647 - 48
นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์
นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564
CMU SHE : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2023 Center for safety, occupational health and environment workplace, Chiang Mai University. All rights reserved.