053-94-3609 , 053-94-3611 , 053-943647 - 48
ย้อนกลับไปที่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
กลุ่มงานสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วันที่ 10 สิงหาคม 2566


ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน) 
สังกัดส่วนงาน ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE)

CMU SHE : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2024 Center for safety, occupational health and environment workplace, Chiang Mai University. All rights reserved.