053-94-3609 , 053-94-3611 , 053-943647 - 48
ย้อนกลับไปที่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
กลุ่มงานอาชีวอนามัย
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน) 
สังกัดส่วนงาน ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE)

CMU SHE : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2023 Center for safety, occupational health and environment workplace, Chiang Mai University. All rights reserved.