053-94-3609 , 053-94-3611 , 053-943647 - 48
ระบบการขอรับรองโครงการวิจัย
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

การรับรองจากคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ก่อนดำเนินงานวิจัย เพื่อให้การดำเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดบริการ
CMU SHE : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2023 Center for safety, occupational health and environment workplace, Chiang Mai University. All rights reserved.