logoWelcome to CMU SH&E

กลุ่มงาน ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

events Images
ปรับปรุงล่าสุด
06/08/2563
ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

แบบฟอร์ม IBC

แบบฟอร์มสำหรับยื่นเสนอโครงการเพื่อพิจารณารับรองความปลอดภัยทางชีวภาพฯ

events Images
ปรับปรุงล่าสุด
29/02/2563 - 01/03/2563

หลักสูตรการอบรม BSL2