logoWelcome to CMU SH&E

คณะทำงาน

อาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล
หัวหน้างาน
กลุ่มงานข้อมูลแบบภาพรวม (Overall Information)
achayasit.r@cmu.ac.th
กนกวรรณ ศรีอุทธา
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานข้อมูลแบบภาพรวม (Overall Information)
kanokwan.s@cmu.ac.th