logoWelcome to CMU SH&E

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตร " การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพรุ่นที่ 5 "
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
กลุ่มงาน ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ปรับปรุงล่าสุด 02-10-2563
ไฟล์ประกอบ
2020102_105051527