logoWelcome to CMU SH&E

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

ข่าวสารทั่วไป
02/10/2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตร " การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพรุ่นที่ 5 "
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

แนวทางการป้องกันไวรัสโคโรนา

ข่าวสารทั่วไป
06/02/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV)