logoWelcome to CMU SH&E

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 13:19     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 13:16     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.2555

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 13:14     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 13:13     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2551

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 13:12     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 13:10     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 11:58     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2564

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 12:14     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ.2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 12:13     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 12:12     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 12:11     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 12:11     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564 11:49     ไฟล์ประกอบจำนวน 0 ไฟล์