logoWelcome to CMU SH&E


กิจกรรม

การประกวดวาดภาพห้องปฏิบัติการปลอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

SH&E Alert

ABOUT US

CENTER FOR SAFETY,OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT,CHIANG MAI UNIVERSITY

Our History

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนิน “โครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย โดยการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2558”
      นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้มีการวางแนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ More Detail >>
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างระบบการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อสุขภาวะที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ
ภายในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล และเป็นแบบอย่างของการดำเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2566

ข่าวสาร

events Images
27/05/2565 11:19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม BSL2

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตร " การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพรุ่นที่ 8 "
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมได้ที่ : https://cmu.to/TestBSL2-8

events Images
06/02/2563 14:34

แนวทางการป้องกันไวรัสโคโรนา

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV)