logoWelcome to CMU SH&E

หลักสูตรการอบรม BSL2

กลุ่มงาน ความปลอดภัยทางชีวภาพ
29 กุมภาพันธ์ 2563 - 01 มีนาคม 2563
08:00-17:00
ห้องประชุมอินทนิล
BSL2 รุ่นที่ 3
Link ลงทะเบียนคลิก http://bit.ly/34td9aP