logoWelcome to CMU SH&E

แบบฟอร์ม IBC

แบบฟอร์มสำหรับยื่นเสนอโครงการเพื่อพิจารณารับรองความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
กลุ่มงาน ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ปรับปรุงล่าสุด 06-08-2563
ไฟล์ประกอบ
IBC certificate (ฉบับปรับแก้ไข พย.61)
IBC certificate (กรณีขอขยายเวลา) (ฉบับปรับแก้ไข พย.61)
IBC certificate ENG (ฉบับปรับแก้ไข พย.61)
ข้อตกลงในการรักษาความลับของโครงการวิจัยและการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (ฉบับปรับแก้ไข สค.61)
ข้อตกลงในการรักษาความลับของผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ฉบับปรับแก้ไข สค.61)
แบบประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ (ฉบับปรับแก้ไข พค.63)
แบบประเมินโครงการ IBC (ฉบับปรับแก้ไข สค.61)
แบบประวัติกรรมการ IBC (ฉบับปรับแก้ไข มค. 62)
แบบฟอร์ม CMU-IBC 01 (ฉบับปรับแก้ไข มค.63)
แบบฟอร์ม CMU-IBC 02 (การทดลองภาคสนาม) (ฉบับปรับแก้ไข มค. 63)
แบบฟอร์ม CMU-IBC 03 (การเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน) (ฉบับปรับแก้ไข พย.61)
แบบฟอร์ม MTA (ฉบับปรับแก้ไข พย.61)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (Progress report) (ฉบับปรับแก้ มีค. 62)
แบบรายงาน IBC ส่วนงานถึง CMUIBC (ฉบับปรับแก้ไข กค.62)
แบบรายงานหน่วยงานความก้าวหน้าโครงการ (ฉบับปรับแก้ไข กพ.62)