logoWelcome to CMU SH&E

เกี่ยวกับเรา

โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งแวดล้อม ทั้งของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนิน “โครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย โดยการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2558” โดยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และมี “ห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์” ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) และปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ให้เป็นสถาบันแม่ข่ายดำเนิน “โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” (node) เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคเหนือตอนบน และเพื่อให้การยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีระบบ ครอบคลุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาในภาคเหนือตอนบน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ให้ดำเนิน “โครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคเหนือ)” (Network) เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้แก่สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคภาคเหนือและพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้กับมหาวิทยาลัยลูกข่ายและหน่วยงานที่สนใจ (Sub Node) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ภารกิจของเรา

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างระบบการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อสุขภาวะที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ

วิสัยทัศน์ของเรา

ภายในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล และเป็นแบบอย่างของการดำเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2566